ฉวีพงศ์ บุญกาญจน์. “สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 22-34, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241984.