นำเจริญ เ. ., วาระหัส จ. ., และ สุวรรณเวหา ศ. . “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 129-3, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241748.