กระตุดนาค ว. ., แก้วบุญเรือง ส. ., และ แก้วบุญเรือง บ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 96-105, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241734.