เอี่ยมทอง อ. ., และ แสงเงิน เ. . “การพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241707.