สุทธิธรรม ก. ., และ ศาลารักษ์ อ. . “การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 1-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241612.