นะราวัง ศ., และ อาสนะ ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2019, น. 123-38, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224659.