เป้าทอง ส., โพธิ์อ่ำ อ., และ สุดสาคร ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2019, น. 12-22, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224492.