ทองละมุล โ., และ โพธิ์อ่ำ อ. “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2019, น. 1-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224484.