ทาจวง ป., และ ยืนนาน ช. “รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 115-30, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197932.