เสนา ธ., และ โพธิ์อ่ำ อ. “ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 106-17, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197791.