บุญพสิษฐ์ พ. “พัฒนาระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเฝ้าไร่”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 39-53, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197778.