มากนุษย์ พ., ฝาชัยภูมิ ป., และ เพชรจตุรภัทร จ. “ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 26-38, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197777.