วงหาญ ช., เนตรแสงศรี พ., และ นิลเกตุ เ. “พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 13-25, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197773.