อามีเราะ ม., และ โพธิ์อ่ำ อ. “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์เขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197768.