[1]
สมการณ์ น. . และ โพธิ์อ่ำ อ. ., “ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 108–119, มิ.ย. 2022.