[1]
สุวรรณพันธ์ อ. ., กฤติยะโชติ ช., โต๊ะสิงห์ ณ. ., กุมผัน ท. ., และ นพพลกรัง โ., “การแปลงธรรมนูญตำบลสู่การปฏิบัติ ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 122–133, ธ.ค. 2021.