[1]
บุดดาน้อย ธ. และ อินทร์ม่วง อ., “การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 23–32, มิ.ย. 2022.