[1]
นาบุตรบุญ ป. ., จันทร์ชมภู พ. ., และ สุดใจ ศ. ., “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 11–20, มิ.ย. 2021.