[1]
ขุนลึก ก., สุขเสริม ธ. ., และ สุวรรณรงค์ บ. ., “การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : The Competency Development Curriculum for Public Health Professional”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 21–34, มิ.ย. 2021.