[1]
อุบลบาน ก. และ ชนะบุญ ส. . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 45–56, ธ.ค. 2021.