[1]
มะโนนึก พ., สัตยกิจกุล บ., และ ชมภูพาน ว. ., “สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 105–118, มิ.ย. 2021.