[1]
ฉวีพงศ์ บุญกาญจน์, “สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 22–34, มิ.ย. 2020.