[1]
นำเจริญ เ. ., วาระหัส จ. ., และ สุวรรณเวหา ศ. ., “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 129–139, ธ.ค. 2019.