[1]
กระตุดนาค ว. ., แก้วบุญเรือง ส. ., และ แก้วบุญเรือง บ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 96–105, ธ.ค. 2019.