[1]
เอี่ยมทอง อ. . และ แสงเงิน เ. ., “การพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–12, พ.ย. 2019.