[1]
สุทธิธรรม ก. . และ ศาลารักษ์ อ. ., “การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2020.