[1]
ศรีวะวงค์ณ., ทองดีธ., แก้วบุญเรืองน., ประสมรักษ์ป., และ โพธิ์สุขอ., “ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 12-21, มิ.ย. 2020.