[1]
นะราวัง ศ. และ อาสนะ ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 123–138, พ.ย. 2019.