[1]
เป้าทอง ส., โพธิ์อ่ำ อ., และ สุดสาคร ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 12–22, พ.ย. 2019.