[1]
ทองละมุล โ. และ โพธิ์อ่ำ อ., “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–11, พ.ย. 2019.