[1]
โคตรนาลาฝ., วอนอกล., แววงามว., ฆารสินธุ์ส., และ สุวรรณพันธุ์ก., “ความรอบรู้ทางสุขภาพกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 147-163, ธ.ค. 2018.