[1]
ไชยวัฒนตระกูลส., “การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 131-146, ธ.ค. 2018.