[1]
ทาจวง ป. และ ยืนนาน ช., “รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 115–130, ธ.ค. 2018.