[1]
ทาจวงป. และ ยืนนานช., “รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 115-130, ธ.ค. 2018.