[1]
ธุระแพงป., มหาเสนาป., ภานุเวศเ., และ อินทรเกษมศ., “การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในชุมชนเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 15-29, ธ.ค. 2018.