[1]
เสนา ธ. และ โพธิ์อ่ำ อ., “ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 106–117, มิ.ย. 2018.