[1]
บุญพสิษฐ์ พ., “พัฒนาระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเฝ้าไร่”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 39–53, มิ.ย. 2018.