[1]
มากนุษย์ พ., ฝาชัยภูมิ ป., และ เพชรจตุรภัทร จ., “ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 26–38, มิ.ย. 2018.