[1]
วงหาญ ช., เนตรแสงศรี พ., และ นิลเกตุ เ., “พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 13–25, มิ.ย. 2018.