[1]
อามีเราะ ม. และ โพธิ์อ่ำ อ., “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์เขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–12, มิ.ย. 2018.