นิลเกตุ เอกพล, สุวรรณพันธ์ุ กฤชกันทร, อาสนะ สุพัฒน์, และ คนรู้ชินพงศ์ คนธ์พงษ์. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงาน จากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกำลังคนด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 6 (1):108-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/259917.