สมการณ์ นูรมา, และ โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์. 2022. “ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 5 (1):108-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/252615.