สุวรรณพันธ์ อนุพันธ์, กฤติยะโชติ ชญานิน, โต๊ะสิงห์ ณัฐกร, กุมผัน ทิพย์สุดา, และ นพพลกรัง โชติรส. 2021. “การแปลงธรรมนูญตำบลสู่การปฏิบัติ ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 4 (2):122-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/250928.