บุดดาน้อย ธิติ, และ อินทร์ม่วง อุไรวรรณ. 2022. “การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 5 (1):23-32. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/250854.