นาบุตรบุญ ปัทมาภรณ์, จันทร์ชมภู พัชรีภรณ์, และ สุดใจ ศิริลักษณ์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 4 (1):11-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/246159.