ขุนลึก กฤษณ์, สุขเสริม ธนูย์สิญจน์, และ สุวรรณรงค์ บุษกร. 2021. “การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : The Competency Development Curriculum for Public Health Professional”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 4 (1):21-34. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/246004.