อุบลบาน กนกวรรณ, และ ชนะบุญ สุทิน. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 4 (2):45-56. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/244756.