มะโนนึก พรนิภา, สัตยกิจกุล บุญฐิตา, และ ชมภูพาน วรวุฒิ. 2021. “สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 4 (1):105-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/244355.