ฉวีพงศ์ บุญกาญจน์. 2020. “สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 3 (1):22-34. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241984.