นำเจริญ เทอดศักดิ์, วาระหัส จารุณี, และ สุวรรณเวหา ศักรินทร์. 2019. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2 (2):129-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241748.